SINH HOẠT HẰNG TUẦN

Chúa nhật

      09:45 – 10:25 sáng: Trường Chúa Nhật
      10:30 – 12:00 trưa: Thờ Phượng
      12:00 – 13:00 trưa: Bữa ăn thông công trưa của Hội Thánh
      13:00 – 14:30 trưa: Tập hát của ban hát Hội Thánh

thứ TƯ

      19:30 – 21:00 tối: Thờ Phượng Tối Thứ Tư

thứ sáu

      19:30 – 21:30 tối: Sinh hoạt của ban Youth Group
      19:00 – 20:00 tối: Cầu nguyện hằng tuần của Hội Thánh
      20:00 – 21:30 tối: Chương trình học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế”

thứ bảy

08:30 – 09:30 sáng: Cầu Nguyện Mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng
19:30 – 21:30 tối: Sinh hoạt của Ban Thanh Niên